Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.aanhangwagencentrumeindhoven.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de ACE website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Aanhangwagen Centrum Eindhoven B.V. zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Aanhangwagen Centrum Eindhoven B.V. niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Aanhangwagen Centrum Eindhoven B.V. garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren en wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Intellectuele eigendomsrechten, copyright

Alle rechten van intellectuele eigendom op de content op de website komen toe aan Aanhangwagen Centrum Eindhoven B.V.. Het is je niet toegestaan deze content te verveelvoudigen en/of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aanhangwagen Centrum Eindhoven B.V.. Foto’s, illustraties en logo’s op deze website mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Aanhangwagen Centrum Eindhoven B.V.

Informatie van derden, producten en diensten

Aanhangwagen Centrum Eindhoven B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Aanhangwagen Centrum Eindhoven B.V.  niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Verzoeken tot plaatsing van links naar websites van derden op Aanhangwagen Centrum Eindhoven B.V. worden getoetst aan een aantal criteria. De aansprakelijkheid van Aanhangwagen Centrum Eindhoven B.V. en de door Aanhangwagen Centrum Eindhoven B.V.ingeschakelde derde(n) ten aanzien van enige schade voortvloeiende uit of verband houdende met de bestelling en/of levering van de goederen is volledig uitgesloten.

Prijzen

Alle genoemde prijzen op deze website zijn inclusief BTW, tenzij expliciet anders aangegeven. Het exclusief BTW bedrag staat voor zakelijke aankopen vermeld.

Wijzigingen

Aanhangwagen Centrum Eindhoven B.V. behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Responsible disclosure

Het kan onverhoopt voorkomen dat er een zwakke plek in een van onze systemen zit. Als u een kwetsbaarheid ontdekt, vragen wij u deze zo snel mogelijk te melden zodat we de benodigde maatregelen kunnen treffen.
Wij vragen u om: Zo snel mogelijk na ontdekking van de kwetsbaarheid deze aan ons door te geven en uw bevindingen te e-mailen naar info@aanhangwagencentrumeindhoven.nl

Wij willen u nadrukkelijk vragen om:
• Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat we dit zo snel mogelijk kunnen verhelpen. Meestal is het IP-adres of de URL voldoende.
• Contactgegevens achter te laten zodat wij met u in contact kunnen komen om samen te werken aan een veilig resultaat. Laat minimaal een e-mailadres of telefoonnummer achter.
• De informatie over het beveiligingsprobleem niet met anderen te delen totdat dit is opgelost
• U te realiseren dat eventuele informatie uit systemen van Aanhangwagen Centrum Eindhoven B.V.vallen onder de geheimhoudingsplicht en dat verder bekendmaken van die informatie strafbaar is.
• Vermijd in elk geval:Het plaatsen van malware
• Het kopiëren, wijzigen of verwijderen van gegevens of configuraties van een systeem (een alternatief hiervoor is het maken van een screenshot)
• Veranderingen aan te brengen in het systeem
• Het herhaaldelijk toegang te verkrijgen tot het systeem of de toegang te delen met anderen
• Het gebruik van het zogeheten ‘bruteforcen’ om toegang tot systemen te verkrijgen
• Het gebruik van denial-of-service aanvallen of social engineering

U mag het volgende van ons verwachten: Als uw melding aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, verbinden wij geen juridische conse-quenties aan deze melding. Wij behandelen uw melding strikt vertrouwelijk en delen geen persoonlijke gegevens met derden zonder uw toestemming, tenzij dit wettelijk of uit hoofde van een rechterlijke uitspraak verplicht is.
Wij reageren binnen 5 werkdagen op uw melding met onze beoordeling van de melding.
Wij houden u van de voortgang op de hoogte. Wij lossen het door u geconstateerde beveiligingsprobleem in een systeem binnen een redelijke termijn op. In onderling overleg bepalen we wanneer en op welke wijze hierover wordt gepubliceerd.

Als dank voor uw hulp bieden wij een ludieke beloning voor elke melding van een ons nog onbekend en serieus beveiligingsprobleem. De beloning zal nooit in geldelijke vorm zijn.