Privacybeleid

Aanhangwagen Centrum Eindhoven vindt de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang. Wij verwerken uw gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Met dit privacy statement informeren wij u over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

1. Inleiding: In dit privacy statement beschrijft Aanhangwagen Centrum Eindhoven B.V. (hierna: “ACE” of “wij”), gevestigd te Eindhoven, hoe zij als verwerkingsverantwoordelijke met uw persoonsgegevens omgaat.

2. Wat is een persoonsgegeven? Informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is een persoonsgegeven. Of bepaalde in formatie as een persoonsgegeven moet worden gekwalificeerd hangt er mede vanaf of ACE beschikt over wettige middelen waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij deze inzet om een betrokkene te identificeren.

3. Persoonsgegevens die wij verwerken Wij verwerken persoonsgegevens over u omdat u gegevens zelf aan ons verstrekt bij het aangaan van een overeenkomst met ons maar ook wanneer u gebruik maakt van onze diensten en ons daarmee gegevens verstrekt, dan wel ons in staat stelt gegevens vast te leggen over uw interesses en voorkeuren. Aan ons verstrekte gegevens: Als u met ACE een overeenkomst aangaat, hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig:
• Bedrijfsnaam (indien zakelijk (gebruik)
• naam en adres;
• contactgegevens (telefoonnummers, e-mailadressen contactpersonen);
• rijbewijs (Uitsluitend t.b.v. verhuur en tenaamstelling voertuig)
• geboortedatum;
• geslacht;
• klantnummer(s);
• uw voorkeur m.b.t. onderhoud/keuringen
• financiële gegevens (bankrekeninginformatie, KvK, offertes, order, facturen, taxatie).

Daarnaast verwerkt ACE in het kader van de uitvoering een overeenkomst met u of het verlenen van een dienst aan u de volgende gegevens die als persoonsgegevens kunnen kwalificeren:
• chassisnummer en merk/model van uw aanhangwagen;
• technische gegevens over uw voertuig;
• kenteken van uw voertuig;
• onderhoudshistorie van uw voertuig;
• eigendomshistorie van uw voertuig (tenaamstellingsgegevens);
• andere gegevens relevant voor de betreffende overeenkomst.

Gegevens over uw gebruik van onze diensten en/of producten
Als u gebruik maakt van diensten van ACE of anderszins contact hebt met ons, verwerken wij in het kader van onze dienstverlening – afhankelijk van het precieze gebruik dat u ervan maakt – de volgende gegevens die als persoonsgegevens (kunnen) worden gezien:

• gegevens die betrekking hebben op uw randapparatuur, zoals een MAC-adres, IP-adres of ander nummer;
• uw communicatievoorkeuren en instellingen;
• gegevens die wij verbinden aan bepaalde patronen (bijvoorbeeld: de frequentie waarmee u een aankoop doet);
• surfgedrag, vastgesteld aan de hand van onze eigen observaties of cookies (zie ook artikel 9 van dit privacy statement);
• klanttevredenheidsgegevens;

4. Geen verwerking van gegevens van personen jonger dan 16 jaar Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat ACE hun persoonsgegevens verwerkt.

5. Verwerking: grondslagen en gerechtvaardigde belangen De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):
1. Toestemming
2. Uitvoering van een overeenkomst met u
3. Wettelijke verplichting
4. Vervulling van een taak van algemeen belang
5. Gerechtvaardigd belang van ACE of een derde Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken, intern beheer.

6. Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens ACE verwerkt uw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden. Het cijfer achter ieder doel correspondeert met de grondslag genoemd in artikel 5 van dit privacy statement.
• Het opbouwen en onderhouden van de klantrelatie inclusief het onderhouden van een directe relatie tussen de verantwoordelijke, en aanverwante financiële dienstverleners, onder meer voor commerciële doeleinden [grondslag: 2, 5].
• Het afhandelen van bestellingen (inclusief facturering), het verwerken in financiële administraties en logistieke afhandeling [grondslag: 2, 5].
• Het bieden van klantenservice inclusief service rondom het kopen/onderhouden van diensten en producten, het vervullen van garantieverplichtingen en productherroepingen voor onze eigen dienstverlening en het afhandelen van klachten en verzoeken [grondslag: 2, 3, 4 of 5].
• Het in bepaalde gevallen onderhouden van communicatie met tot ons netwerk behorende servicepartners om proactief contact met gebruikers op te nemen in het kader van voertuiggebreken of -storingen of om serviceafspraken te plannen inclusief het mogelijk maken van mobiliteitsservices [grondslag: 2 of 5].
• Het communiceren met betrokkenen en het bieden van een loyaliteitsprogramma [grondslag: 1 of 5].
• U benaderen met aanbiedingen of andere commerciële informatie. U heeft daarbij altijd de mogelijkheid om u hiervoor af te melden door bezwaar te maken. Bij alle communicatie is aangegeven op welke wijze u dit kan doen [grondslag: 1 of 5].
• Het verbeteren van de inhoud van onze communicatie door deze op uw persoonlijke voorkeur af te stemmen [grondslag: 5].
• Het (verder) ontwikkelen en verbeteren van nieuwe en bestaande producten en diensten [grondslag: 5].
• Het meten van klanttevredenheid, het bieden van managementinformatie en het bepalen van de algehele bedrijfsstrategie [grondslag: 1 of 5].
• Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze rechten en overeenkomsten [grondslag: 3, 4 of 5].
• Het verbeteren van datakwaliteit met behulp van adresvalidatie-technieken [grondslag: 5].
• Het koppelen en analyseren van cookies van onze websites aan bij ons bekende klantgegevens. Dit doen wij om de inhoud van onze communicatie zo goed mogelijk op uw persoonlijke voorkeur af te stemmen [grondslag: 1 of 5].

7. Delen met derden ACE deelt uw persoonsgegevens met derden in onder andere de volgende gevallen en met bijbehorende redenen. Het cijfer achter ieder doel correspondeert met de grondslag genoemd in artikel 5 van dit privacy statement.
Wij kunnen uw gegevens verstrekken aan:
• gelieerde financiële dienstverleners met als doel aansluitende financiële diensten aan te bieden [grondslag: 2];
• geautoriseerde dealers en/of servicepartners uit het distributienetwerk van ACE. Hierbij worden uw gegevens verstrekt die bijvoorbeeld nodig zijn voor de levering van een (gezamenlijke) dienst of product op basis van een overeenkomst met u.
• derden als wij wettelijk verplicht of bevoegd zijn om persoonsgegevens aan deze derden te verstrekken [grondslag: 3];
• derden als wij een vermoeden hebben van een schending van de rechten van derden, van strafbare feiten of van misbruik, kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan derden die daarbij een gerechtvaardigd belang hebben of aan instanties die het algemeen belang dienen. Dit kunnen ook handhavende autoriteiten zijn, zoals het Openbaar Ministerie of toezichthouders [grondslag: 3, 4 of 5];
• andere bedrijfsonderdelen binnen ACE voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of vanwege gerechtvaardigde bedrijfsbelangen, zoals het voeren van een centrale administratie of klantenservice, en het analyseren van onze dienstverlening aan u [grondslag: 5].
• derden die ACE assisteren in haar dienstverlening en geen verwerker zijn, denk hierbij aan accountants en (juridisch) adviseurs. [grondslag: 5];
• derden voor bedrijfseconomische doeleinden (zoals de verkoop van bedrijfsactiviteiten of aandelen of een reorganisatie) [grondslag: 5]. ACE gebruikt ook diensten van derden die fungeren als ‘verwerkers’ (bijvoorbeeld hosting-dienstverleners met als doel marktonderzoek of klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren. Deze dienstverleners zullen persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de instructies en onder de controle van ACE.

8. Hoe lang wij gegevens bewaren Wij bewaren persoonsgegevens overeenkomstig ons interne dataretentiebeleid en/of zo lang als u klant bent bij ACE of interesse blijft tonen in de diensten van ACE, wij wettelijk verplicht zijn gegevens te bewaren, of wij op goede gronden menen gegevens te mogen bewaren, voor zover noodzakelijk.

9. In kaart brengen websitebezoek (Cookies) Wanneer u onze websites, diensten, applicaties, communicatiediensten (zoals e-mail) en hulpmiddelen bezoekt of gebruikt, kunnen wij cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie gebruiken met als doel advertentie-uitingen te personaliseren en u een betere, snellere en veiligere klantervaring te kunnen bieden. Als u geen cookies of verstrekking hiervan aan derden wenst, kunt u dit weigeren.

10. Uw rechten, waaronder het recht om bezwaar te maken U hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd en aan wie wij uw persoonsgegevens hebben verstrekt. Naast het recht op inzage heeft u met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens de volgende rechten:
• het recht om uw toestemming in te trekken, voor zover onze verwerking van uw persoonsgegevens daarop is gebaseerd;
• het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
• het recht om uw persoonsgegevens te (laten) rectificeren/corrigeren;
• het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;
• het recht op beperking van verwerking;
• het recht op dataportabiliteit;
• het absolute recht om bezwaar te maken tegen direct marketing;
• het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die plaatsvinden vanwege de gerechtvaardigde belangen van ACE of een derde (afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden).

11. Beveiliging en bescherming van gegevens ACE past passende beveiligingsmaatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zoveel mogelijk tegen te gaan. ACE heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Deze beveiligingsmaatregelen worden periodiek herzien op basis van dreigingen.

12. Contact Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot dit privacy statement kunt u contact opnemen met: Aanhangwagen Centrum Eindhoven B.V. Boschdijk 952 5627 AD Eindhoven Tel. 040 – 211 11 06 www.aanhangwagencentrumeindhoven.nl/contact

13. Wijzigingen De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. U wordt indien noodzakelijk op de hoogte gebracht van een wijziging. In dit Privacy Statement wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Dit statement is voor het laatst herzien op 11 december 2020.